تقریب کچھ تو بَہر ملاقات از فرحت اشتیاق


گرو سمراٹ